Su, Xin, Xiang Chen, Hua Peng, Jingjin Song, Bin Wang, and Xijie Wu. 2022. “Novel Insights into the Pathological Development of Dyslipidemia in Patients With Hypothyroidism”. Biomolecules and Biomedicine 22 (3):326-39. https://doi.org/10.17305/bjbms.2021.6606.