Lu, Ying, Ya Liu, Hongyan Li, Xue Wang, Wenjie Wu, and Lichao Gao. 2015. “Effect and Mechanisms of Zinc Supplementation in Protecting Against Diabetic Cardiomyopathy in a Rat Model of Type 2 Diabetes”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 15 (1), 14-20. https://doi.org/10.17305/bjbms.2015.63.