Xu, Shan, Qianping Shi, Bo Li, Liyuan Han, Guodong Xu, Xiaolin Peng, Hongen Chen, Shuhong Dai, Wancheng Ma, Changyi Wang, and Jianping Ma. 2020. “High MTHFR Promoter Methylation Levels in Men Confer Protection Against Ischemic Stroke”. Biomolecules and Biomedicine 20 (4):477-86. https://doi.org/10.17305/bjbms.2020.4636.