Zhu, Yunyun, Haochang Hu, Jun Yang, Qi Yao, Hongyu Xu, Yushan Yu, Ting Liu, and Shaoyi Lin. 2020. “The Efficacy and Safety of Statin in Combination With Ezetimibe Compared With Double-Dose Statin in Patients With High Cardiovascular Risk: A Meta-Analysis”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2), 169-82. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4437.