Li, Jun, Xiang Dai, Xuelian He, Rong Yang, Zhongfang Xia, and Han Xiao. 2019. “Effect of SOD2 Methylation on Mitochondrial DNA4834-Bp Deletion Mutation in Marginal Cells under Oxidative Stress”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, August. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.4353.