Wang, Yanjie, Junhua Zhang, Jian Li, Rong Gui, Xinmin Nie, and Rong Huang. 2019. “CircRNA_014511 Affects the Radiosensitivity of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Binding to MiR-29b-2-5p”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 19 (2), 155-63. https://doi.org/10.17305/bjbms.2019.3935.