Chang, Yun-Te, Wei-Chun Huang, Chin-Chang Cheng, Meng-Wei Ke, Jung-Shun Tsai, Yao-Min Hung, Neng-Chyan Huang, Mu-Shun Huang, and Shue-Ren Wann. 2020. “Effects of Epinephrine on Heart Rate Variability and Cytokines in a Rat Sepsis Model”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 20 (1), 88-98. https://doi.org/10.17305/bjbms.2018.3565.